Integritetspolicy

Om du har en fråga till oss, tveka inte att höra av dig

INTEGRITETSPOLICY

MaxGardiner värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.  Det är MaxGardiners mål att följa all vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

MaxGardiner Norden AB, 559085-9087, med adress Varmdövägen 738-740, 132 35 Saltsjö-Boo  är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas när du använder våra tjänster, besöker vår webbplats eller i övrigt är i kontakt med oss.

INSAMLING AV INFORMATION

Vi samlar in uppgifter om dig när du registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto, gör ett köp, deltar i en tävling och/eller när du loggar ut. De insamlade uppgifterna utgörs huvudsakligen av kontaktuppgifter och inkluderar bl.a. ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan genom användande av s.k. cookies och annan liknande teknik. Se mer om detta i vår Cookie Policy.

ANVÄNDNING AV INFORMATION

Vi behandlar dina personuppgifter om:

     - Behandling är nödvändig för_
          • fullgörandet av eventuella avtal;
          • korrekt uppdatering av offentliga uppgifter;
          • fullgörandet av en rättslig förpliktelse; eller
          • behandlingen efter en intresseavvägning är berättigad.
     - Du lämnat samtycke för behandlingen, t.ex. mottagande av våra nyhetsutskick.


De uppgifter vi samlar in från dig kan komma att användas för:

     • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
     • Tillhandahålla anpassade annonsera
     • Förbättra vår hemsida
     • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
     • Kontakta dig
     • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning, samt
     • Säkerställa E-handelssäkerhet

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt i relation till de syften som de samlades in för.
Vi behåller dina personuppgifter efter att du har stängt ditt konto om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (inklusive på myndighets begäran), följa lagar och förordningar, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, upprätthålla säkerhet, förebygga bedrägerier och missbruk, uppfylla våra användaravtal eller enligt din begäran om att vi ska fortsätta kommunicera med dig.

Utlämnande till tredje part

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen internt. Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter.
Vi kan dock komma att använda andra parter för att hjälpa oss med våra tjänster. Vi använder leverantörer för att genomföra underhåll av våra system, dataanalyser, revision, betalningar, bedrägeribekämpning, marknadsföring och utveckling. Dessa leverantörer har tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra dessa uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda informationen för något annat ändamål.  Vi kan bli tvungna att dela med oss av dina personuppgifter när vi är rättsligt förpliktigade att göra detta, eller om det krävs för att skydda dig, din säkerhet och dina rättigheter.
Det är möjligt att vi behöver dela med oss av dina personuppgifter när det krävs enligt lag, domstolsprocess eller andra rättsliga processer eller om vi har en presumtion att det är nödvändigt att avslöja informationen för att (1) undersöka, förhindra eller vidta åtgärder vid misstanke eller upptäckt av olagliga aktiviteter eller för att hjälpa offentliga myndigheter; (2) uppfylla våra avtal med dig; (3) skydda vår tjänsters säkerhet och/eller integritet. Vi kommer att underrätta dig om det rättsliga kravet för delningen av dina personuppgifter, såvida vi inte är rättsligt förhindrade från att göra detta.
Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

INFORMATIONSSKYDD

Vi vidtar en rad olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda personuppgifter som överförs via internet. MaxGardiner skyddar dessutom dina uppgifter off-line. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö och utrustade med antivirusprogram och de senaste säkerhetsrelaterade korrigeringsfilerna av all annan viktig mjukvara, som utfärdats av leverantörerna av denna programvara

Vi lagrar och använder dina personuppgifter i Sverige och i EU/EES. Vi överför inte dina uppgifter utanför Sverige och EU/EES.
Dina personuppgifter lagras på vår server inom EU, förutom dina kontaktuppgifter som lagras på servrar också inom EU. Observera att våra leverantörer kommer att ha tillgång till dina personuppgifter enligt beskrivningen i avsnittet ovan.
 
 

DINA RÄTTIGHETER

Vidare har du alltid rätt till rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga. I vissa fall har du rätt att motsätta dig MaxGardiners behandling av dina personuppgifter samt begära rättning eller radering av dina personuppgifter.
Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke och om behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.
Därutöver har du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som avser direktmarknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.
Du har rätt att få dina uppgifter begränsade om du bl.a. bestrider uppgifternas korrekthet, eller om du invänt mot behandlingen enligt ovan, i båda fallen under den tid som vi utreder och kontrollerar din begäran.
Om du vill nyttja någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss med din begäran. Begäran ska tillsändas oss skriftligen och vara egenhändigt undertecknad.
Om du har klagomål avseende MaxGardiners behandling av dina personuppgifter, har du möjlighet att kontakta Datainspektionen.

GRATIS